مجله هنری و فرهنگ

آغاز اجرای نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

بر اساس نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع این آیین‌نامه شامل شرکت‌های «نوپا»، «نوآور» و «فناور» می‌شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان با تدوین نظام جدید ارزیابی که با تکیه‌بر تجربیات حاصل از یک دهه اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه جدی به اثرگذاری و میزان رشد شرکت‌ها تدوین‌شده وارد فاز تازه‌ای شده است. 

دوره جدید حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، مبتنی بر نقش‌آفرین ساختن این شرکت‌ها در اقتصاد و زندگی جامعه است. در نظام ارزیابی جدید شرکت‌های دانش‌بنیان با یک رویکرد و نگرش جدید، ضمن پوشش نقاط ضعف نظام قبلی، سرفصل‌ها و راهبرد‌های تازه متناسب با ویژگی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تعریف شود تا نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و تحول جامعه افزایش یابد.

شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا»
شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع این آیین‌نامه شامل شرکت‌های «نوپا»، «نوآور» و «فناور» می‌شود. بر اساس نظام ارزیابی جدید، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق، طراحی و توسعه کالا‌ها و خدمات فناورانه‌ای هستند که هنوز از نظر کسب‌وکار و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا نکرده‌اند و در صورت احراز تمامی شرایط زیر به‌عنوان «شرکت دانش‌بنیان نوپا» تأیید می‌شوند.

شرکت باید حداقل یک محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی مطابق با فهرست کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیار‌های ماده ۱ ساخته و ارائه کند.

در حوزه‌های اشاره‌شده در فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان در مواردی که دستیابی به نمونه اولیه محصول یا خدمت، مستلزم تحقیق و توسعه مستمر در بازه زمانی بیش از یک سال است، در صورتی که شرکت به مدت حداقل ۶ ماه تا زمان ارزیابی دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشد، موضوع به‌عنوان یک محصول دانش‌بنیان پذیرفته می‌شود. محصول در صورت عدم کسب معیار‌های ماده یک پس از مدت زمان دو سال، عدم تأیید می‌شود. تشخیص تحقق شرایط فوق با دبیرخانه است.

«شرکت برنامه تحقیق و توسعه متمرکز داشته و حداقل ۵۰ درصد هزینه شرکت صرف تحقیق در توسعه محصول هدف شده باشد»، «حداقل ۵۰ درصد از نیروی انسانی شرکت به‌صورت تخصصی در تحقیقات مرتبط با موضوع فعالیت داشته است» و «موفق به اخذ گرنت‌های علمی و فناوری یا قرارداد‌های رسمی پژوهشی با اسناد مثبته تراکنش مالی واقعی از نهاد‌های دولتی یا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده باشد».

باید درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد و شرکت برنامه رشد خود را ارائه کرده و در فرآیند ارزیابی به تأیید دبیرخانه برساند. شرکت‌های فاقد اظهارنامه مالیاتی صرفاً یک سال از زمان اولین تأیید فرصت خواهند داشت تا اظهارنامه مالیاتی خود را به دبیرخانه ارائه کنند.
 
شرکت‌های دانش‌بنیان «نوآور»

شرکت‌های فعال در حوزه تولید و توسعه کالا‌ها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب‌وکاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده‌اند، در صورت احراز تمامی شرایط زیر به‌عنوان «شرکت دانش‌بنیان نوآور» تأیید می‌شوند.

«شرکت باید دارای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش‌بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیار‌های ماده یک و درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد».

شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به‌صورت سالانه به تأیید دبیرخانه برساند و سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌بنیان شرکت از فروش کل شرکت کمتر از ۵۰ درصد باشد.
 
شرکت‌های دانش‌بنیان «فناور»

شرکت‌های فعال در حوزه تولید و توسعه کالا‌ها و خدمات فناورانه که از نظر کسب‌وکاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده‌اند، در صورت احراز تمامی شرایط زیر به‌عنوان «شرکت دانش‌بنیان فناور» تأیید می‌شوند:

در این بخش شرکت دارای تولید تجاری حداقل یک کالا/خدمت دانش‌بنیان، مشروط به دارا بودن تمامی معیار‌های ماده یک و درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

شرکت باید حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه شده تمام‌وقت داشته و سهم فروش کالاها/خدمات دانش‌بنیان شرکت از فروش کل حداقل ۵۰ درصد باشد.

در تبصره ۶ این ماده آمده است که درآمد حاصل از موارد زیر در فروش کالاها/خدمات دانش‌بنیان، مندرج در بند ۵-۴ این ماده لحاظ نمی‌شوند؛ پروژه «مهندسی، پیمانکاری و ساخت» (EPC) که کمتر از ۱۰ درصد از قیمت قرارداد پروژه در بخش طراحی مفهومی و تفصیلی حائز همه معیار‌های ماده ۱ باشد. خدمات تجاری‌سازی، خدمات آزمایشگاهی و همچنین فرآیند‌های حائز شرایط ماده یک که منجر به تولید محصولات غیردانش‌بنیان می‌شوند. شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به‌صورت سالانه به تأیید دبیرخانه برساند.

انتشارات فرهنگ و هنر

از ترکیب کلماتی منتقی و فرهنگ غنی، جادوی زبانی را بر شما تمرین می‌کنم.
دکمه بازگشت به بالا