مجله جامعهمجله کسب و کار

صدور اجرائیه بعد از اعتراض قانونی

چنانچه بعد صدور اجراییه نسبت به حکم صادره مطابق قانون اعتراض صورت پذیرد (واخواهی، اعتراض ثالث حکمی و…) در هر یک از موارد ذیل بفرمایید نیاز به صدور اجراییه جدید (مطابق رای جدید) وابلاغ آن و.. می باشد یا خیر و یا صرف گواهی مندرجات رای جدید از سوی شعبه رسیدگی کننده و یا ارسال رای جدید جهت اجرا به واحد اجراء احکام مکفی می باشد؛

الف:حکم اولیه صراحتا نقض شده است وحکم جدید صادر شده است .

ب:حکم اولیه نقض وگزارش اصلاحی صادر شده است .

ج: حکم اولیه به صراحت نقض نشده و با عبارت اصلاح می شود مبلغ محکومیت محکوم علیه کاهش پیدا کرده است .

د: حکم اولیه به صراحت نقض نشده و با عبارت اصلاح می شود مبلغ محکومیت محکوم علیه افزایش پیدا کرده است .

اسامی وکیلهای درجه یک در اراک | بعد از درخواست اجراییه چه باید کرد

نظر هیئت عالی

در فرض سوال چنانچه حکم قبلی که نسبت به آن اجرائیه صادر شده و در جریان عملیات اجرائی نقض گردیده، اجرائیه قبلی نیز لغو و بلااثر است و عملیات اجرائی باید به حالت قبل از اجراء برگردد، در صورتی که به لحاظ نقص تحقیقاتی نقض شده یا بخشی از حکم قبلی نقض شده باشد، به استناد مفهوم مخالف ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرائی تا صدور رأی جدید به دستور دادگاه متوقف و پس از صدور رأی قطعی جدید با صدور اجرائیه تصحیحی ادامه خواهد یافت و ضمناً در صورتی که با اجرای حکم قبلی ( دادنامه منقوض) مبلغ بیشتری نسبت به حکم قطعی جدید وصول و ایصال شده باشد به دستور دادگاه و بدون نیاز به اجرائیه اعاده خواهد شد؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.

نظر اکثریت

الف- موقعی که حکم نقض شده و حکم جدید صادر شده است چون حکم قبلی بلااثر گردیده است عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد . و چون حکم جدید کاشف از یک موضوع جدید است نیاز به اجرائیه جدید میباشد که مهلت های قانونی که حق محکوم علیه است نیز پا برجا است وحدت ملاک از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی . ب و ج و د- موقعی که حکم اولیه به صراحت نقض نشده ( قسمتی از آن تائید گردیده و قسمتی از حکم نقض شده ) و مبلغ محکومیت افزایش یا کاهش پیدا کرده یا گزارش اصلاحی صادر شده است با توجه به اینکه یک دادنامه جدید صادر شده و لیکن دادنامه جدید در راستای تائید یا نقض قسمتی از دادنامه سابق بوده است لذا نیازی به صدور اجرائیه جدید نیست و اجرائیه اصلاحی صادر میگردد.

و اقدامات و عملیات اجرایی که بر اساس اجرائیه سابق آغاز شده است کماکان به قوت خود باقی است و نسبت به میزانی از محکوم به که افزایش پیدا کرده مهلت های قانونی که حق محکوم علیه است نیز پا برجا است. وحدت ملاک از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 11 و 24 قانون اجرای احکام مدنی .

نظر مشابه الف- موقعی که حکم نقض شده و حکم جدید صادر شده است چون حکم قبلی بلااثر گردیده است عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد . و چون حکم جدید کاشف از یک موضوع جدید است نیاز به اجرائیه جدید میباشد که مهلت های قانونی که حق محکوم علیه است نیز پا برجا است وحدت ملاک از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی .

ب و ج و د- موقعی که حکم اولیه به صراحت نقض نشده ( قسمتی از آن تائید گردیده و قسمتی از حکم نقض شده ) و مبلغ محکومیت افزایش یا کاهش پیدا کرده یا گزارش اصلاحی صادر شده است باتوجه به اینکه یک دادنامه جدید صادر شده که کاشف از یک امر جدید است میبایست اجرائیه جدید صادر شود . و اقدامات و عملیات اجرایی که بر اساس اجرائیه سابق آغاز شده است کماکان به قوت خود باقی است و نسبت به میزانی از محکوم به که افزایش پیدا کرده مهلت های قانونی که حق محکوم علیه است نیز پا برجا است. وحدت ملاک از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی

5 سوال پرتکرار از بهترین وکیل طلاق در اراک موسسه حقوقی دادکوشا

نظر اقلیت

الف- موقعی که حکم نقض شده و حکم جدید صادر شده است چون حکم قبلی بلااثر گردیده است عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد . و چون حکم جدید کاشف از یک موضوع جدید است نیاز به اجرائیه جدید میباشد که مهلت های قانونی که حق محکوم علیه است نیز پا برجا است وحدت ملاک از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی .

ب-موقعی که حکم نقض شده است و گزارش اصلاحی صادر میگردد چون در راستای دادنامه سابق صادر گردیده است نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست و با مکاتبه اداری مراتب به اجرا جهت ادامه عملیات اجرایی اعلام گردد.

ج – موقعی که حکم اولیه به صراحت نقض نشده ( قسمتی از آن تائید گردیده و قسمتی از حکم نقض شده ) و مبلغ محکومیت کاهش پیدا کرده است . چون دادنامه جدید تائید کننده دادنامه سابق بوده است و میزان محکومیت محکوم علیه نیز کاهش پیدا کرده است نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست و با مکاتبه اداری مراتب به اجرا جهت ادامه عملیات اجرایی اعلام میگردد.

د- موقعی که حکم اولیه به صراحت نقض نشده ( قسمتی از آن تائید گردیده و قسمتی از حکم نقض شده ) و مبلغ محکومیت افزایش پیدا کرده است . با توجه به اینکه میزان محکومیت افزایش پیدا کرده است اجرائیه اصلاحی صادر میکنیم و نسبت به میزانی از محکوم به که افزایش پیدا کرده مهلت های قانونی که حق محکوم علیه است نیز پا برجا است. پاسخ مشابه: در تمام فروض مختلف اعلامی چون دادنامه جدید صادره کاشف از یک امر و موضوع جدید است نیاز به صدور اجرائیه جدید است و عملیات اجرایی که بر اساس اجرائیه قبل صادر گردیده کان لم یکن است و بر اساس اجرائیه جدید مهلت های قانونی که حق محکوم علیه است نیز باید رعایت گردد.

دکمه بازگشت به بالا