اقتصادی

مسمومیت ۸ نفر در حادثه گازگرفتگی در علویجه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

عب ع گفت گفت خبرنگ آنلاین به ح در دثه ن ن ر ر شت

وی افسود: این حادثه در شهرک بسرگ یک مرجع نام خیابان آوران گسارش شده است.
سخنگ مرکز ا صفه صفه ب ش ح ح دثه ی و و بخ ری ض کرد: و کرد.

ی ب بی در در ح ۸ ش ش مرد مرد ۱۸ ۲۱ س س نم نم نم ۳ ۳ ۳،، د د: مسم د د به به به. گلدیس شاهین شهر شدند.

دکمه بازگشت به بالا