اقتصادی

پروژه از نظر مالی چه وضعیتی خواهد داشت؟

گسترش خدمات به مشتریان، در صورتی که نیاز به افزایش نیرو و درآمد نباشد. راه اندازی گل فروشی اینترنتی می تونه یکی از همین ایده های جذاب باشه که نه تنها درآمد از گل فروشی رو به شدت افزایش می ده، بلکه می تونه با کمترین سرمایه راه اندازی بشه و حتی در آینده ما رو به یک کارآفرین تبدیل کنه. مشاور کسب و کار راه تبلیغات را در آغاز کار برای شما روشن کرده تا ضمن حفظ سرمایه بهترین سود آوری را برای شما داشته باشد. برای ایجاد این کسب و کار علاوه بر مواد اولیه لازم نیاز به روش فروش قوی نیز خواهید داشت. حداقل سرمایه اولیه شرکت سهامی در ترکیه ، ۵۰ هزار لیر می باشد. این طبقهبندیها، نهتنها آیتمهای خدمات را نشان میدادند، ساختار اولیه برای دامنة خدمات را نیز مشخص میکردند. برای سنجش دامنة کسبوکار خدمات، عنصرکلیدی مدلهای کسبوکار، نیاز به شناسایی آیتمهای خدمات و ارائة مدل طبقهبندی و نیز طراحی ابزاری مناسب، برای سنجش و عملیاتیسازی دامنة توسعة کسبوکار خدمات است؛ پس برای تدوین ابزار سنجش، از روش ترکیبی و چندمرحلهای، با استناد به پیشینة تحقیق و دیدگاه خبرگان استفاده شده است.

برای تهیة آیتمهای پرسشنامه و ایجاد سازه، نخست با انجام فرایند جستجوی منظم، در بانکهای اطلاعاتی مقالات خارجی و بررسی عناوین و خلاصة 142 مقالة مرتبط با سیستمهای خدمت-محصول و خدماتمحوری، 28 مقالة مرتبط با انواع خدمات – محصول صنعتی و مدلهای کسبوکار و روشهای طبقهبندی خدمات، انتخاب و فهرستی از تمامی خدمات موجود در این مقالات، تهیه شد. این منابع، عمدتاً بر ارزیابی خدمات از نگاه مشتری، شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات پس از فروش یا استراتژیهای مرتبط با آن، در صنعت خودرو پرداختهاند؛ بنابراین برای انجام این پژوهش، از منابع و مشاوره یکی از محققان خارجی فعال در حوزة خدمات بهره گرفته شد. برمبنای فهرست تهیهشده که حکم منبع دانشی مناسب را داشت، با 5 نفر از خبرگان فعال صنعت در بزرگترین شرکتهای دارای ناوگان تجهیزات سنگین و با تجربة زیاد در ارائة خدمات محصولمحور مصاحبههایی انجام گرفت. سرمایه گذاری در ایران یا خارج از ایران؟ بررسی همه جانبه ی شرایط محیط ( یا همان تحلیل PESTEL) بررسی و ارزایابی نقاط قوت ، ضعف و فرصتها و چالشهای (یا همان تحلیل SWOT ) خودتون است ، کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار یا تجارت کار راحتی نیست و قطعاً مستلزم بررسی اصولی چالش های پیشرویتان است.

جواب این سوال نتیجه بررسی مواردی است مانند؛ میزان اصل سرمایه، بازار هدف سرمایه گذاری، میزان رشد سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، میزان رشد اقتصادی سالانه در کشور، حجم بازار در کشور و… با استناد به همسانی درونی پاسخها، اعتبار گویهها، در سنجش سازهها تأیید شده است. بنابراین روایی گویههای هر چهار سازه تأیید شده است. در واقع سرمایه گذاری در بازار فعلی ایران، حالتی قمار گونه به خود گرفته است! برگزاری جلسات مشترک تبادل نظر کارآفرینانی که قصد شروع کسب و کار خود را دارند. باتوجهبه تخصصیبودن کسبوکار خدمات، نمونهگیری به طور هدفمند و باتوجهبه معیارهای مرتبط بودن فعالیت واحد سازمانی با تدوین برنامهها، استراتژیها و عملیات خدمات، سابقة فعالیت، ارتباط با فعالیتهای خدماتی سازمان مشتریان و نظر مشاور مدیرعامل در خدمات، انجام گرفته است. بله؛ امکان پرداخت هزینه دوره در 3 قسط وجود دارد. با این حال در فرآیند مطالعه، فقط برای بخش کوچکی از کل هزینه پروژه میتوان یک تعریف مناسب به دست آورد. اگر در این مرحله کوچکترین سهل­ انگاری صورت گیرد، اغلب جبرانش یا با هزینه های گزافی همراه خواهد بود و یا به هیچ عنوان امکان­پذیر نیست.

قبل از جمع آوری داده ها، گویه های استخراجشده در یک پرسشنامه، با پاسخهای پیشنهادی مناسب یا نامناسب بودن گویه در سنجش سازه، به 9 نفر از خبرگان، ارائه شد و با استناد به اظهار نظر آنان، از طریق روایی محتوایی و به کارگیری فرمول لاوشه، بررسی و ارزیابی گویهها انجام گرفت (در این مرحله خبرگان، 5 نفر مزبور از حوزة صنعت و 4 نفر از شرکت آلفا، شامل مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش آلفا، مدیر پشتیبانی فنی، مدیر شبکة خدمات و امور نمایندگیها، رئیس خدمات و تعمیرات صحرایی، با میانگین سابقة فعالیت حدود 20 سال بودند). باتوجهبه سرآمدبودن شرکت آلفا، در ارائة برنامهها و استراتژیهای خدماتمحوری، به طریق مشابه، مصاحبهای نیز با مدیر خدمات این شرکت انجام گرفت. در جریان بحران جهانی کنونی، یکی از کسبوکارها در ایران که نوید بازده بیشتر سرمایه را میدهد کسب و کار فست فود میباشد. برای همة سازهها، بیشتر از 50/0 است که از روایی همگرایی سازهها حمایت کرده است. ایده تهیه مستندهای استراتژیک بهنوبه خود کار جدیدی است که برای تهیه آن صدها ساعت کار پژوهشی و مطالعاتی به کمک همه منابع موجود از جمله کتب و مقالات علمی تهیه و زیر نظر یک تیم حرفهای تهیه و کارگردانی شده است.

برای دریافت مشاوره کسب و کار بیزینس پلنت به سایت مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا